Bertil Greging (b.1957)

Bertil Greging er en norsk billedkunstner født og oppvokst i Oslo. Han har jobbet med en rekke vidt forskjellige uttrykk; fra strengt grafiske tegninger og malerier til fargesterke og ekspressive collage- og papirarbeider.

 Oljestift, tørrpastell, akrylmaling, grafittspray, maskeringtape, blyant, pensel og collagelim blir brukt om hverandre for å danne komposisjon, linjer, flater og farger. Noen tegninger er hele, andre rives eller klippes opp for å skape et nytt hele i et annet arbeid. I mange av bildene kan man se hodet som form. Likevel jobber ikke Greging ut fra noe bevisst tema, men påvirkes i stor grad av byen han han bor og arbeider i, Oslo. Det kan være streker og linjer i en fasade, en papirlapp som henger igjen på en lyktestolpe eller skitt og eksos som danner et motiv på asfalten som skaper visuelle inntrykk som senere kan komme til uttrykk i et arbeid, intuitivt og spontant. Prosessen starter ofte med en liten papirlapp eller en strek, og jobbes opp lag for lag. Bildene er ekspressive i sitt uttrykk, men resultatet er aldri tilfeldig. Collagene blir til gjennom en prosess der de ulike delene flyttes rundt og festes midlertidig med tape, før de etter nøye evaluering limes permanent til bakgrunnen. Skissen er, i motsetning til tidligere perioder, nå eliminert fra prosessen. Det bør helst vært så kort avstand som mulig mellom idé/tanke og ferdig verk. Greging betrakter seg selv som autodidakt billedkunstner, men var innom Einar Granum Kunstskole og Westerdals Reklameskole på begynnelsen av 70-tallet. Inspirasjonen kommer innenfra og behovet for å uttrykke seg fritt i arbeidsprosessen er et mål i seg selv. Bertil Greging har en rekke separat- og gruppeustillinger bak seg. Han har gjort flere utsmykningsoppdrag og er innkjøpt av offentlige og private institusjoner.

-

Bertil Greging is a Norwegian artist born and raised in Oslo. He has worked in a variaty of different expressions; from strict minimalistic drawings and paintings to expressive collage- and paper works. 

Oil stick, dry pastel, acrylic paint,acrylic spray, masking tape, pencil, brush and glue are just some of the materials Bertil Greging uses in his works. Some drawings are complete, others torn or cut up to create a new imagery in the existing artwork. However, Greging does not have any conscious theme in most of his works. Instead, he is is greatly influenced by Oslo, the city he lives and works in. There may be lines in a facade, a piece of paper attached to a lamppost or dirt and exhaust forming a design on the asphalt that create visual impression – impressions that can later be expressed intuitively and spontaneously in his artwork. The process often starts with a small piece of paper or a stroke, before he adds layer by layer. The pictures are expressive, but the outcome is never accidental. The collages are created through a process in which the various components are moved and secured temporarily with tape before, after careful evaluation, glued permanently to the background. The sketch is, in contrast to earlier periods, now eliminated from the process. In this way Bertil ensures that there is as short distance as possible between idea / thought and finished work. Greging consider himself a self-taught artist, but had a brief learning period at Einar Granum Art and Westerdals Advertising School in the early 70th century. Bertil Greging has a number of solo and group exhibitions behind him. He has done several commissions and is purchased by public and private institutions.